Zakres działalności Cechu

 

Działalność Cechu:

 1. Udzielanie swoim członkom porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu;
 2. Przedstawianie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego;
 3. Prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków;
 4. Organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników;
 5. Udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego;
 6. Rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu;
 7. Prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośle;
 8. Delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe – w tym do /Powiatowej Rady Rynku Pracy w sprawach polityki rynku pracy/ – a także do organizacji społecznych, w których Cech uczestniczy;
 9. Pomoc instruktażowo – szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno – epidemiologicznych;
 10. Dokonywanie na wniosek osoby zainteresowanej fachowej oceny pracy wykonanej przez członka Cechu i wydanie w tym przedmiocie pisemnej opinii;
 11. Organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników, a także dla pracowników Cechu i członków ich rodzin;
 12. Wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb;
 13. Prowadzenie poradnictwa i doradztwa zawodowego i edukacyjnego, coachingu zawodowego i mentoringu na rzecz członków Cechu i ich pracowników, a także działalności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Skip to content