Szkolenia BHP, ppoż i inne

KURS PIERWSZEJ POMOCY, EWAKUACJI I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

Informujemy wszystkich pracodawców i właścicieli firm, że w dniu 28 lutego 2014 r., w sali szkoleniowej Cechu przy ul. Ormiańskiej 1, przeprowadzony będzie - Kurs pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji.

Zgodnie z Kodeksem pracy art. 2091: Pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.  Liczba przeszkolonych pracowników powinna uwzględniać rodzaj i poziom występujących w firmie zagrożeń.

Ważne, że: W przypadku zatrudniania przez Pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych, Pracodawca może  wykonywać wyżej wymienione obowiązki osobiście.

 

Szkolenie poprowadzą specjaliści w zakresie:

1.            Pierwsza pomoc przedmedyczna (6 godz.*) – Specjalista Ratownictwa Medycznego,

2.            Zwalczanie pożarów i ewakuacja (2 godz.*) – Funkcjonariusz Straży Pożarnej.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 28 lutego 2014 r., (rozpoczęcie godz. 9:00)  i potwierdzone uzyskaniem stosownego zaświadczenia.

Koszt szkolenia:

1.    Zrzeszeni w Cechu (Pracodawcy lub Ich Pracownicy) – 130 zł za osobę,

2.    Pozostali niezrzeszeni w Cechu  (Pracodawcy, Pracownicy) – 150 zł za osobę.

Zgłoszenia przyjmuje biuro Cechu przy ul. Ormiańskiej 1 (osobiście lub telefonicznie) do dnia 24  lutego 2013 r. tel. 84 638 44 56

Zapraszamy na szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Najbliższy termin szkolenia: 15 - 29 lutego 2014r.  Szczegóły na naszej stronie w aktualnościach !!!
Zgodnie z art. 2373 Kodeksu Pracy:
§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Mając na uwadze powyższe kodeksowe zapisy oraz odpowiadając na zapotrzebowanie dotyczące szkoleń BHP wśród  pracodawców – rzemieślników zrzeszonych w naszym Cechu informujemy, że  w oparciu o obowiązujące przepisy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. u. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)  w najbliższym czasie będą realizowane następujące szkolenia:
Szkolenia wstępne ogólne:

Instruktaż wstępny ogólny

Szkolenia okresowe dla:

Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów,

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

Pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegóły dotyczące w/w szkoleń pod nr   tel. 84 638 44 56 lub bezpośrednio w biurze Cechu.

Skip to content