Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego

Przy Cechu w Zamościu od listopada 2019 roku funkcjonuje Centrum Kształcenia Zawodowego, utworzone na podstawie uchwały Zarządu Cechu.

Zgodnie z obowiązującym statutem – Centrum  jest organizatorem kształcenia ustawicznego.

Działalność szkoleniowo-edukacyjna prowadzona jest na podstawie:

  • wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zamość pod nr 4/2019,
  • wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod nr 06/00016/2020.

Centrum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie prawo oświatowe, ustawie o rzemiośle  oraz w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

Podstawowym zadaniem Centrum jest doskonalenie kadr specjalistycznych (pracowników i pracodawców) dla potrzeb samodzielnych podmiotów gospodarczych,  gospodarki narodowej, administracji samorządowej oraz państwowej – różnych  szczebli.

Centrum prowadzi kształcenie ustawiczne dla wszystkich osób chcących uzyskiwać i uzupełniać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Skip to content