Wyciąg ze statutu

 

 

 1. Cele statutowe cechu:
  a) ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;
  b) prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej;
  c) utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;
  d) wykonywanie, na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej, w której Cech jest zrzeszony, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków Cechu;
  e) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje, których dotyczyć to może;
  f) uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, w tym prowadzenie szkół.
  2. Cele określone z ust. 1 cech realizuje poprzez:
  a) udzielanie swoim członkom porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu;
  b) przedstawianie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego;
  c) prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków;
  d) organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników;
  e) udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego;
  f) rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu;
  g) prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośle;
  h) delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe – w tym do /Powiatowej Rady Rynku Pracy w sprawach polityki rynku pracy/ – a także do organizacji społecznych, w których Cech uczestniczy;
  i) pomoc instruktażowo – szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno – epidemiologicznych;
  j) dokonywanie – na wniosek osoby zainteresowanej – fachowej oceny pracy wykonanej przez członka Cechu i wydanie w tym przedmiocie pisemnej opinii;
  k) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników, a także dla pracowników Cechu i członków ich rodzin;
  l) wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb;
  m) prowadzenie poradnictwa i doradztwa zawodowego i edukacyjnego, coachingu zawodowego i mentoringu na rzecz członków Cechu i ich pracowników, a także działalności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;
  3. Cech swoje cele statutowe, określone w ust. 1, realizować może poprzez prowadzenie działalności gospodarczej – w tym przez wyodrębnione zakłady własne lub przedsiębiorstwa – prowadzenie ośrodków szkoleniowych, domów wczasowych, przychodni lekarskich oraz podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa.

 

Skip to content