Konkurs “Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o konkursie na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, realizowane w 2022 r. (Konkurs Nr 2021.01).

Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

W konkursie zostaną wybrane  projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2021 r.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki.

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Informujemy, że Pracodawcy z naszego Cechu wytypowani do udziału w konkursie do 31 maja 2021 otrzymają pocztą elektroniczną  powiadomienia o zasadach współpracy przy składaniu i rozliczaniu dokumentacji projektowej.

Szczegóły pod nr tel. 84 638 44 56 kom. 796766336

Comments are closed.

Skip to content